ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

KAPCSOLATFELVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

A dr. V. Nagy Adrienn Ügyvédi Iroda mint adatkezelő ezen adatkezelési tájékoztatóját az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR rendelet) 12. és 13. cikkében foglalt előírásoknak eleget téve és annak megfelelően – összhangban a GDPR rendelet Preambulumában foglalt rendelkezésekkel – készítette el és bocsátja az érintettek rendelkezésére. Az adatkezelő – a GDPR rendelet Preambulumának (78) bekezdésének, továbbá a 24. cikkének szem előtt tartásával – megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel tesz eleget a személyes adatok védelmének, jogszerű kezelésének és a jogszabályban foglalt követelmények betartásának.

Az adatkezelő és képviselőjének neve, elérhetősége

Adatkezelő neve: dr. V. Nagy Adrienn Ügyvédi Iroda

Adatkezelő elérhetősége:

székhelye: 1026 Budapest, Bimbó út 228. II./9., telefonszáma: +36 20 246 1230, email címe: [email protected]

Személyes adatok kezelésének célja

Az adatkezelő az érintettel való kapcsolattartás, valamint az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás vonatkozásában tett ajánlat érintett részére történő megküldés céljából kezeli az érintett személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjaként az adatkezelő a GDPR rendelet 6. cikk. (1) bekezdés a) pontját, vagyis az érintett hozzájárulását jelöli meg. Az érintett azáltal, hogy kapcsolatba lép az adatkezelővel, illetve ajánlatot kér az adatkezelőtől - jogi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban - egyúttal hozzájárulását adja az általa megismerővé tett személyes adatainak kezelésére.

Az érintett személyes adatok kategóriái

A kapcsolatfelétel során szükségszerűen megismerhetővé válik az érintett neve, email címe és telefonszáma. Az ajánlatkérés során további személyes adatok megadására is sor kerülhet. Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérések érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok tartalmát adatkezelő nem tudja meghatározni, ezért a jelen tájékoztatóban az ezzel összefüggésben tipikusan előforduló személyes adatokat tüntette fel.

Személyes adatok címzettjei, címzettek kategóriái, adattovábbítás

Az adatkezelő arra kijelölt munkatársai illetve vele egyéb jogviszonyban álló partnerei (pl. gyakornok) kezelik ezen személyes adatokat, ezen felül nem továbbítják azokat, így a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő illetékes munkavállalói és a vele jogviszonyban álló partnerei ismerhetik meg.

Személyes adatok harmadik országba történő továbbítása

Az adatkezelő nem továbbítja a személyes adatokat harmadik országba.

Személyes adatok tárolásának időtartama

Az adatkezelő a megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az ajánlat megküldését követő 30 (azaz harminc) naptári napig kezeli, mely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén valamennyi adata törlésre kerül. Amennyiben az érintett később elfogadja az adatkezelő ajánlatát, úgy az adatkezelő szerződéses partnerévé válik és adatait más jogalapon kezeljük, amelyről az érintetett külön tájékoztatjuk.

Az érintett jogai

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását a GDPR rendelet 7. cikk (3) bekezdése alapján bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A GDPR rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (hozzáférési jog). Ennek során az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon az alábbi információkhoz: adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, adattovábbítás ténye és annak címzettjei (harmadik országba is), az adatok tárolásának tervezett időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz való panaszbenyújtási jog, az adatok forrására vonatkozó információ, ha nem az érintettől gyűjtötték azokat, automatizált döntéshozatal ténye.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtja be ezirányú kérelmét a jelen tájékoztatóban meghatározott email címre történő levélküldés útján, akkor – ellenkező kérelem hiányában – az adatkezelő is elektronikus úton tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének. Ezen jog érvényesítése során adatkezelőnek figyelemmel kell lennie mások jogaira is.

Az érintett a GDPR rendelet 16. cikke alapján kérheti a személyes adatai helyesbítését (helyesbítéshez való jog), melynek adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül eleget tesz. Az érintett továbbá jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

A GDPR rendelet 17. cikk alapján kérheti az érintett az adatkezelő által kezelt személyes adatok törlését (törléshez való jog, „elfeledtetéshez való jog”), melynek adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül eleget kell tennie az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték, kezelték; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy hazai jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett kérheti a GDPR rendelet 18. cikk alapján a személyes adatok kezelésének korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog). Az adatkezelő erre akkor köteles, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, vagy az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelési célból, de az érintett igényli azokat, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

Az érintettnek a GDPR rendelet 20. cikkének értelmében joga van élni az adathordozhatósághoz való jogával, vagyis jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja az adatkezelőtől. Továbbá jogosult arra is, hogy ezen adatokat – a GDPR rendeletben meghatározottak esetén – egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintettet jelen adatkezelés vonatkozásában nem illeti a tiltakozáshoz való jog tekintettel arra, hogy az adatkezelés nem a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésében e) vagy f) pontján alapul.

Felügyelethez való fordulás joga (panaszbenyújtás)

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti szervhez (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., telefon: +36 30 683 5969, email: [email protected]).

Tájékoztatás a személyes adatok megadásának kötelezettségéről

Az érintett a személyes adatok megadására nem köteles.