ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. BEVEZETÉS
 

1.1.               A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF, vagy Általános Szerződési Feltételek) a dr. V. Nagy Adrienn Ügyvédi Iroda (1021 Budapest, Vadaskerti u. 11., a továbbiakban: „Iroda”) által ellátott ügyvédi tevékenység vonatkozásában, ügyvédi megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) alapján létrejött jogviszonyban résztvevő ügyfél, mint Megbízó és az Iroda, mint Megbízott jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. 

2. HATÁLY

2.1. A jelen ÁSZF, a hatálya alá tartozó Szerződésre irányadó, ezen Szerződés részét képezi, az egyedi Szerződés eltérő és kifejezett rendelkezésének hiányában. A Szerződés megkötését megelőzően a Megbízó a jelen ÁSZF tartalmát megismerte, a Szerződés aláírásával azt elfogadta, melynek megfelelően jelen ÁSZF teljeskörűen alkalmazandó a Szerződő Felek kötelmére. Amennyiben felek között egyedi Szerződés nem jött létre, a jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak.

2.2.  A Szerződésben nagy kezdőbetűvel rendelkező kifejezések, definíciók a jelen ÁSZF-ben azonos jelentéssel bírnak, amennyiben a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik. 

2.3. A jelen ÁSZF 2023. május 1. napjától hatályos, és hatályon kívül helyez minden korábbi változatot. A Megbízott fenntartja a jogot a jelen ÁSZF időről-időre történő módosítására és/vagy ezek további feltételekkel történő kiegészítésére, és vállalja, hogy a fentiekről azok hatályba lépését megelőzően legalább tizenöt nappal email útján kapcsolattartóján keresztül tájékoztatja a Megbízót. A jelen ÁSZF visszavonásig, illetve módosításának hatályba lépéséig marad jelen tartalommal hatályban. Amennyiben a Megbízó a módosításokkal, kiegészítésekkel nem ért egyet, erről azok tervezett hatályba lépését megelőzően a Megbízotthoz legalább email útján eljuttatott nyilatkozatával köteles értesíteni Megbízottat, a Felek ezt követően egyeztetéseket folytatnak a közöttük fennálló jogviszony minkét fél számára elfogadható rendezése érdekében. 

3. SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
 

3.1. Megbízó jogosult a megbízás teljesítésével összefüggésben Megbízott részére utasításokat adni. Megbízott – a törvényben foglalt kivételektől eltekintve – köteles az utasításoknak megfelelően eljárni. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Megbízott a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó kockázatára elláthatja. Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát, illetve jogszabály megkerülésére irányul. 

3.2. Megbízottnak az eljárás során a megbízás keretein belül kell eljárnia, ettől csak kivételes esetben és csak akkor térhet el, ha a Megbízóval való előzetes megbeszélésre nem volt lehetősége, és a túllépés a Megbízó érdekében történik. Erről Megbízott a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni köteles.  

3.3. A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és a feladat állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. A Megbízott köteles a Megbízót a megbízás teljesítéséről késedelem nélkül értesíteni.  

4. AZ ÜGYVÉDI MEGBÍZÁSI DÍJ

4.1. Az Ügyvédi Megbízási Díj szabad megállapodás tárgya, melyre tekintettel az Ügyvédi Megbízási Díj együttesen, kölcsönösen került a Szerződő Felek által meghatározásra. Az esedékessé vált Ügyvédi Megbízási Díjról és/vagy költségekről kiállított számlát Megbízó öt (5) napon belül köteles kiegyenlíteni Megbízott esedékes számláján szereplő bankszámlájára történő átutalás útján. 

4.2. Megbízó az Ügyvédi Megbízási Díjat a Megbízott által kiállított számlán szereplő pénznemben és módon (bankszámlaszámára) köteles teljesíteni, akkor is, ha az eltér a Szerződésben meghatározottaktól. Az alkalmazandó átváltási árfolyam tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA Törvény) rendelkezései az irányadók. Az Áfa Törvény 58. §-ában foglaltakra tekintettel Felek határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, ennek megfelelően teljesítésnek az ellenérték megtérítésének esedékességét tekintik. Megbízó viseli az Ügyvédi Megbízási Díj Megbízott részére történő teljesítése során felmerülő banki átutaláshoz kapcsolódó költségeket és kiadásokat.  

4.3. Az ügyvédi megbízás gondossági és nem eredménykötelem, ezért a Megbízott az Ügyvédi Megbízási Díjra és a megbízás teljesítése során felmerült, általa előlegezett valamennyi költség megtérítésére akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre, kivéve, ha Szerződő Felek az Ügyvédi Megbízási Szerződésben Sikerdíjat, ügyvédi tevékenység eredményességéhez kötött ügyvédi megbízási díjat kötöttek ki, kizárólag a Sikerdíjat érintő rész tekintetében. Ha Megbízó bármely másik helyre, entitás részére vagy időszakra vonatkozóan, de a Megbízott tevékenysége eredményeképpen olyan visszatérítést, jóváírást kap vagy levonási lehetőséghez jut, amely egyébként a Sikerdíj alapját is képezi, úgy a Megbízó köteles erről a Megbízottat haladéktalanul értesíteni, és a Szerződésben foglaltak szerinti mértékű díjat megfizetni. 

4.4. Megbízó az Ügyvédi Megbízási Díjjal és/vagy a Megbízott által előlegezett költségek megtérítésével szemben beszámításra nem jogosult.  

4.5. Megbízó fizetési késedelme esetén Megbízott az MNB által közzétett jegybanki alapkamat + 5 százalékkal megegyező mértékű késedelmi kamatra jogosult. 

4.6. Megbízott jogosult a Megbízó javára átvett pénzből – a Megbízó egyidejű írásbeli értesítése mellett – kielégíteni a Megbízóval szemben fennálló és lejárt Ügyvédi Megbízási Díj és költségtérítés címén fennálló követelését, kivéve, ha a pénzt jogerős hatósági vagy bírósági határozat alapján nem a Megbízó részére kell kiadni, vagy a beszámítást egyébként a törvény tiltja. 

4.7. Megbízó köteles továbbá Megbízott részére megfizetni az ügyvédi megbízási jogviszony megszűnésekor beazonosított bármely visszatérítésért, levonásért vagy jóváírásért járó ellenszolgáltatást is. 

5.  SZELLEMI TULAJDON

5.1.               Amennyiben a Megbízott a jelen Szerződés teljesítése során saját tulajdonát képező (akár tárgyi, akár immateriális) eszközt használ fel vagy hoz létre, az ilyen jellegű anyag, dokumentum, termék, beleértve a munkalapokat is, a Megbízott tulajdonában maradnak. A Megbízó, a Megbízottat a jelen Szerződés alapján megillető díjak kiegyenlítésekor, kizárólag arra a célra kapja meg az átadandó dokumentumok, illetve egyéb anyagok nem kizárólagos felhasználási jogát – a jelen Szerződés egyéb rendelkezéseit figyelembe véve –, amely célból az átadandó dokumentumok, illetve egyéb anyagok részére átadásra kerültek. 

5.2. A Megbízott elképzeléseinek, koncepcióinak, know-how-jának, módszereinek, eljárásainak, folyamatainak és képességeinek, valamint ezek átdolgozásainak a Megbízott üzletmenete során történő használatára és közzétételére vonatkozó jogok (ideértve korlátozás nélkül a szerzői tulajdon és vagyoni jogokat, valamint az egyéb, szellemi tulajdonra vonatkozó jogokat) a Megbízott tulajdonát képezik, a Megbízó pedig nem kezdeményezheti ezen jogok korlátozását vagy használatuk akadályozását. 

6. ENGEDMÉNYEZÉS
 

6.1. A jelen szerződést egyik fél sem engedményezheti, és más módon sem ruházhatja át a másik fél kifejezett írásbeli engedélye nélkül. 

7. ÜZLETI TITOK
 

7.1. Amennyiben a jelen szerződés kapcsán a Megbízott valamilyen adóbevallásban szereplő információhoz, üzleti titokhoz, illetve egyéb, a Megbízó tulajdonát képező információhoz is hozzájut, amely vagy az információt átadó fél megjelölése alapján, vagy természetéből fakadóan egyértelműen bizalmasnak minősül („Bizalmas Információ”), a Megbízott a Megbízó beleegyezése nélkül nem szolgáltathat ki semmilyen Bizalmas Információt harmadik fél részére. A Megbízó azonban engedélyezi a Bizalmas Információk átadását (i) az Alvállalkozók részére, (ii) jogtanácsosok, könyvvizsgálók illetve biztosítók részére, vagy amennyiben törvény, szabályozás, bírósági vagy hatósági eljárás előírja, vagy az érvényben lévő szakmai standardok szerint, vagy lehetséges peres ügyek kapcsán; vagy (iii) amennyiben a Bizalmas Információk (A) más úton nyilvánosan hozzáférhetővé váltak (ideértve korlátozás nélkül az állami szervek részére benyújtott és a nyilvánosság elé tárt információkat) anélkül, hogy azokat a Megbízott tette volna közzé, a jelen titoktartási kötelezettségének megszegésével, (B) a Megbízott nem bizalmas úton jut hozzá olyan forrásból, amelynek a Megbízott tudomása szerint nincs megtiltva, hogy a Megbízott részére átadjon ilyen jellegű információkat, (C) a Megbízott számára a Megbízótól történő átvételt megelőzően már ismeretesek voltak, anélkül, hogy velük kapcsolatban titoktartási kötelezettség merülne fel, illetve (D) a Megbízott a Megbízó által a Megbízott részére történő átadástól függetlenül hozza létre. 

7.2. A Megbízó a Megbízott kifejezett írásos beleegyezése nélkül nem adja át harmadik fél részére a Megbízott által a jelen Szerződés alapján adott tanácsokat, véleményeket, jelentéseket és egyéb munkaanyagokat, kivéve, ha az alkalmazandó törvények, szabályozások, szabályok, illetve szakmai kötelezettségek tiltják a közzététel korlátozását, mely esetben a Megbízott jelen Szerződés alapján átadott tanácsainak, véleményeinek, jelentéseinek és egyéb anyagainak átadása nincs korlátozva. A Megbízó a Megbízott tanácsait, véleményeit, jelentéseit és egyéb munka anyagait kizárólag jelen Szerződésben meghatározott célokra használhatja fel; ez kiváltképp vonatkozik arra, hogy a Megbízó a Megbízott előzetes írásos beleegyezése nélkül nem használhatja fel a Megbízott semmilyen tanácsát, véleményét, jelentését vagy egyéb anyagát harmadik fél üzleti döntéseinek meghozatalához, illetve reklámcélokra. Megbízott tevékenysége kizárólag a Megbízó érdekeit hivatottak szolgálni. 

8. SZERZŐDÉS TELJESSÉGE, ÉRVÉNYTELENSÉG
 

8.1. Jelen szerződés a feleknek az üggyel kapcsolatos teljes megállapodását tartalmazza (a Szerződéssel együtt), így a felek kizárják a Ptk. 6:63. § (5) bekezdése második mondatának alkalmazását. Felek kizárják továbbá a Megbízó minden általános szerződési feltételének vagy szabályzatának alkalmazását, hacsak azt a Megbízott kifejezetten el nem fogadta. 

8.2. Amennyiben a Szerződés és/vagy az ÁSZF bármely része bármely időpontban az alkalmazandó jog alapján jogszabály-ellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan vagy azzá válik, vagy hiányos vagy azzá válik, az sem a Szerződés és/vagy az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét vagy végrehajthatóságát, sem pedig a Szerződés és/vagy az ÁSZF bármely rendelkezésének más joghatóság joga alapján fennálló jogszerűségét, érvényességét vagy kikényszeríthetőségét nem befolyásolja vagy érinti hátrányosan. A felek minden elégtelen (vagy hiányos) rendelkezést egy olyan érvényes, alkalmazható és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítenek vagy egészítenek ki, amely alapján az új rendelkezés a felek által korábban az elégtelen (vagy hiányos) rendelkezéssel elérni kívánt közös jogi és gazdasági célnak az alkalmazandó jog által lehetővé tett legteljesebb mértékben megfelel. 

9. IRÁNYADÓ JOG, JOGVITÁK RENDEZÉSE, JOGHATÓSÁG KIKÖTÉSE
 

9.1. A jelen Szerződésre – ideértve annak összes mellékletét és a hozzá kapcsolódó valamennyi ügyet – Magyarország törvényei és egyéb jogszabályai irányadók, a Szerződés azok alapján értelmezendő (az említett ország jogválasztásra vonatkozó szabályainak figyelembe vétele nélkül). 

9.2. A jelen Szerződésből eredő, illetve az ahhoz kapcsolódó perek és eljárások tekintetében a magyar bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek. A felek ezúton kifejezetten és visszavonhatatlanul (i) elfogadják az említett bíróságok kizárólagos illetékességét az ilyen perek és eljárások tekintetében, továbbá (ii) a törvény által lehetővé tett legteljesebb mértékben lemondanak arról, hogy illetékesség hiányára hivatkozva ne fogadják el az adott bíróság eljárását. Függetlenül az ezzel ellentétes rendelkezésektől, amennyiben ez a Szerződés vagy bármely Megbízási Szerződés angol és helyi nyelven kerül aláírásra, a két változat közötti eltérés esetén a magyar nyelvű változat irányadó. 

  10. VEGYES RENDELKEZÉSEK
 

10.1. Megbízott tájékoztatja Megbízót és Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen megbízási szerződés aláírásakor, illetve a megbízás teljesítése során Megbízottnak ügyfél-azonosítási kötelezettsége áll fenn az Üttv. alapján. Ennek alapján Megbízott a jelen szerződés aláírásakor köteles azonosítani Megbízót a nyilvántartó hatóság nyilvántartása vagy az abból származó kivonat alapján, illetve Megbízó képviseletében eljáró személyt személyazonosításra alkalmas okmánya megtekintésével. Megbízó képviseletében eljáró személy vállalja személyi okmányai - személyazonossága, személyi okmányai érvényessége ellenőrzése céljából történő - Megbízó részére való átadását, továbbá hozzájárul azok fénymásolásához és adatai jelen megbízással összefüggésben való kezeléséhez.  

10.2. Megbízott tájékoztatja Megbízót, hogy a Megbízó képviseletében eljáró személy adatainak nyilvántartott adatokkal való egyezőségének és a Megbízott részére bemutatott okmányok érvényességének ellenőrzése érdekében Megbízó a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, a járművezetői engedély-nyilvántartásból, az útiokmány-nyilvántartásból és a központi idegenrendészeti nyilvántartásból elektronikus úton igényelheti – míg az Üttv. 32. § (9) bekezdésében meghatározott esetben igényelni köteles - a Megbízó képviseletében eljáró személy Üttv. 32. § (3) bekezdésében rögzített adatait. Az adatigénylés utóbbi (kötelező) esete díjmentes. 

10.3. Megbízott tájékoztatja Megbízót, hogy az Üttv. 33. § (1) bekezdése alapján, azokról az ügyekről, amelyben a jogi képviselet kötelező, a legalább személyazonosításra alkalmas okmány megtekintése útján azonosított természetes személyekről, a jogi személyekről és más szervezetekről a jogügyletek biztonságának elősegítése, továbbá az ügyvédi tevékenység korlátainak az érvényesítése érdekében nyilvántartást vezet az Üttv. 33. § paragrafusában rögzített adatokkal és azokat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott ideig kezeli. 

10.4. Megbízott tájékoztatja Megbízót, és Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen megbízási szerződés teljesítése során a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) alapján ügyfél-átvilágítási kötelezettség terheli, úgy köteles a Pmt.-ben meghatározott intézkedéseket megtenni. 

Budapest, 2023. május 1. 

dr. V. Nagy Adrienn Ügyvédi Iroda